Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, népegészségügyi ellenőr szakirány

Szak neve: egészségügyi gondozás és prevenció alapszak (BSc)

Szakirány neve: Népegészségügyi ellenőr szakirány

Szerezhető szakképzettség: Népegészségügyi ellenőr

Képzési idő: 8 félév

Képzési forma: államilag finanszírozott, teljes idejű, nappali tagozat (költségtérítéses formában is indul)

 

A magyar népesség fogyásának (mely többek között a katasztrofális megbetegedési és halálozási viszonyokra vezethető vissza) megállítása mára nemzeti sorskérdéssé vált. A népegészségügyi helyzet javítása elodázhatatlan feladatunk, mely feladat nemzetközi szinten felkészített, elkötelezett szakembergárdát igényel.

Képzési cél

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a szükséges ismereteket és módszertant elsajátítva képesek a lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezők felismerésére és elemzésére, a lakosság egészségi állapotának monitorozására, a lakosság egészségi szükségleteinek és igényeinek feltárására, egészségfejlesztő és betegségmegelőző programok lebonyolítására, hatósági tevékenység ellátására.

Kiknek ajánljuk?

Egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak népegészségügyi ellenőr szakirány elvégzését azon középiskolai tanulmányaikat befejezett vagy a tárgyévben befejező pályaválasztóknak ajánljuk, akik a lakosság egészségi állapotának javítását szakmai életcéljuknak tekintik, s vonzónak találják a ma már hazánkban is anyagilag és erkölcsileg egyaránt elismert köztisztviselői vagy közalkalmazotti életpályát.

Érettségi vizsgatárgyak (kettőt kell választani): biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy.

Diploma után

Az alapfokozat megszerzése után a hallgatóknak lehetőségük van:

1. a Kar által kínált, négy specializációval rendelkező népegészségügyi mesterszakon (vagy más mesterszakon) folytatni tanulmányaikat (ennek elvégzésével mesterfokozat és további szakképzettség szerezhető, illetve megnyílik a lehetőség a doktori képzésbe való belépésre),

2. a már megszerzett népegészségügyi ellenőr szakképesítéssel elhelyezkedhetnek többek között,

– a Megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi Főosztályain és a Járási Hivatalok Népegészségügyi Osztályain,

– egészségpolitikai intézményekben (egészségügyi és más minisztériumok, ill. intézeteik, regionális egészségügyi tanácsok),

– önkormányzatok egészségügyi és szociális osztályain,

– egészségbiztosítási intézményekben,

– környezetvédelmi intézményekben,

– foglalkozás-egészségügyi intézményekben,

– egyetemi tanszékeken, intézetekben, kutatóhelyeken,

– civil szervezeteknél.

Főbb tantárgyak

Alapozó tárgyak:

Bevezetés a népegészségtanba

Kémia

Anatómia

Élettan

Biokémia

Latin nyelv

Ökológia

Informatika

Pszichológia alapjai

Kommunikáció

Elsősegélynyújtás

Bioetika

Sejtbiológia

Szociológia alapjai

Jogi alapismeretek

Szakirányú tárgyak:

Ápolástan

Biostatisztika

Környezet-egészségtan

Egészségügyi informatika

Egészségpszichológia

Egészségszociológia

Pedagógia alapjai

Mikrobiológia

Angol szaknyelv

Népegészségügyi Medicina

Epidemiológia

Gyógyszertan

Egészségfejlesztés

Immunológia

Foglalkozás-egészségtan

Terep- és laborgyakorlat

Minőségügyi alapismeretek

Egészségfejlesztés

Táplálkozás-egészségtan

Egészségügyi menedzsment

Tárgyi feltételek

A Népegészségügyi Kar két épületében a legmodernebb technikával felszerelt előadó, szemináriumi és számítógépes tantermek, laboratóriumok, 4000 kötetes szakkönyvtár, országos viszonylatban egyedülálló folyóirat-állomány.

A Debreceni Egyetem, mint az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézményének szolgáltató egységei: Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Informatikai Szolgáltató Központ, Mentálhigiénés Központ, Kulturális- és Konferenciaközpont, PONT Szolgáltató Központ, hallgatói civil szervezetek stb.

Humánerőforrás

A Debreceni Egyetem és a Népegészségügyi Kar kiemelkedő felkészültségű oktatógárdája, neves európai képzőhelyeken szerzett másoddiplomákkal a népegészségtan különböző szakterületein.

Ösztöndíjak

Erasmus pályázati lehetőség, Tehetséggondozó Program keretében kiemelt ösztöndíj-lehetőség, tudományos diákköri tevékenység, sportösztöndíj.

Jelentkezés

A jelentkezés részletes feltételeiről a Felsőoktatási felvételi tájékoztató című kiadványból és az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapjáról  (www.felvi.hu) lehet tájékozódni.

 

Képzési- és kimeneti követelmények

Tájékoztató füzet a szakról