Egészségügyi menedzser mesterszak

Szak neve: egészségügyi menedzser mesterképzési szak (MSc)

Szerezhető szakképzettség: okleveles egészségügyi menedzser

Képzési idő: 4 félév

Képzési forma: államilag finanszírozott, teljes idejű, nappali tagozat és részidejű, levelező tagozat (költségtérítéses formában is indul)

Képzési cél:

A szak célja olyan egészségügyi menedzserek képzése, akik képesek a hazai és nemzetközi gazdasági-társadalmi környezethez alkalmazkodva az egészségügyi rendszer makro- és mikroszinten való vezetési feladatainak ellátására és szakértői kompetenciákkal rendelkeznek. Cél az egészségügy számára átfogó ismeretekkel rendelkező kompetens szakemberek, vezetők képzése, kiemelt cél az egészségügy területén a rendszerben való gondolkodás alapján a döntéshozatali kompetenciák fejlesztése.

Kiknek ajánljuk?

Az egészségügyi menedzser mesterképzést azoknak ajánljuk, akik átfogó egészségügyi ismereteket kívánnak szerezni az egészségügyi rendszerek és intézmények vezetésében annak érdekében, hogy kompetens egészségügyi vezetőkké váljanak.

Doktori Iskola

A tehetséges hallgatók számára a Népegészségügyi Kar Egészségtudományok Doktori Iskolája nyújt lehetőséget tanulmányaik folytatására.

Hol helyezkedhetnek el az okleveles egészségügyi menedzserek?

Az okleveles egészségügyi menedzser végzettséggel rendelkezők egészségügyi közszolgáltatást nyújtó gyógyintézet vezetőjeként, orvosvezetőjeként, vagy ápolási igazgatójaként helyezkedhetnek el.

A jelentkezéshez javasolt szakok

Az egészségügyi menedzser mesterképzésre történő jelentkezés/felvétel feltételeként előírt, alapszakokon megszerzett alapfokozatok, illetve korábbi végzettségek és szakképzettségek felsorolása:

1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe:

az orvos- és egészségtudomány, valamint a gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű szakok az orvos- és egészségtudomány, valamint a gazdaságtudományok területéről.

2. A 4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban

számításba vehető: a sporttudomány, az informatika, a jogi képzési terület alapképzési szakjai, a társadalomtudomány képzési területről a szociális munka, a szociálpedagógia, a nemzetközi tanulmányok alapképzési szak, a bölcsészettudomány képzési területről a pszichológia alapképzési szak, a pedagógusképzés képzési területről a gyógypedagógia, a konduktor alapképzési szak, a műszaki képzési területről a biomérnöki, a molekuláris bionika mérnöki, a hitéleti képzések közül az egyházi, felekezeti közösségszervező, a felekezeti szociális munkás alapképzési szak.

3. A 4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

4. A 2. és 3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltétele:

– a mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma összesen legalább 15 kredit – vagy ezzel egyenértékű nem formális, informális tanulás során megszerzett tudás, illetve munkatapasztalat – teljesítése az alábbi ismeretkörök valamelyikéből,

– egészségtudományi alapismeretek (egészségügyi rendszerek, szervezeti felépítés, szabályozás, szolgáltatások),

– gazdaságtudományi, vezetés- és szervezéstudományi alapismeretek (menedzsment alapjai, szervezetszociológia, szervezetpszichológia, vállalat- és üzemgazdasági alapok).

Oktatási program

Elméleti alapozás: egészségügyi rendszerek elemzése, az egészségügy közgazdaságtanának alapismeretei, epidemiológia és egészségügyi statisztika, egészségügyi jogi ismeretek.

Szakmai törzsanyag: egészségügyi finanszírozás és rendszerfejlesztés,emberi erőforrás menedzsment és munkajog az egészségügyben, menedzseri készségek és eszközök az egészségügyben, egészségügyi informatika, minőségmenedzsment az egészségügyben, döntéselmélet az egészségügyben, az egészségügyi menedzsment etikai kérdései, az uniós tagság egészségügyi vonatkozásai.

Differenciált szakmai anyag: egészségügyi szervezetek vezetése, egészségpolitika, területi szakmai gyakorlat.

Tárgyi feltételek

A Debreceni Egyetem, mint az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézményének szolgáltató egységei: Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Informatikai Szolgáltató Központ, Mentálhigiénés Központ, Kulturális- és Konferenciaközpont, PONT Szolgáltató Központ, hallgatói civil szervezetek.

A szakmai képzést segítik: gyakorlótermek, előadótermek.

Humánerőforrás

A Debreceni Egyetem és a Népegészségügyi Kar kiemelkedő felkészültségű oktatógárdája vesz részt a képzésben, valamint nagy gyakorlati és oktatási tapasztalattal külső szakemberek várják a hallgatókat a gyakorlóhelyeken.

Ösztöndíjak

Erasmus pályázati lehetőség, Tehetséggondozó Program keretében kiemelt ösztöndíj-lehetőség, tudományos diákköri tevékenység, sportösztöndíj.

Jelentkezés

A jelentkezés részletes feltételeiről a Felsőoktatási felvételi tájékoztató című kiadványból és az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapjáról  (www.felvi.hu) lehet tájékozódni.

Képzési és kimeneti követelmények

Tájékoztató füzet a szakról

A szak honlapja: emmt.unideb.hu