Komplex rehabilitació mesterszak

Szak neve: komplex rehabilitáció mesterképzési szak (MSc)

Szerezhető szakképzettség: okleveles komplex rehabilitációs szakember

Specializáció: sportrehabilitáció

Képzési idő: 4 félév

Képzési forma: államilag finanszírozott, teljes idejű, nappali tagozat és részidejű, levelező tagozat (költségtérítéses formában is indul)

Mi a képzés célja?

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a megszerzett multidiszciplináris ismeretek birtokában képessé válnak az egészségügyi, szociális, pedagógiai és foglalkoztatási rehabilitáció területén az egyének és a célzott közösségek/ csoportok számára a társadalmi beilleszkedést hatékonyan elősegíteni. Emellett a rehabilitációs tevékenység eredményének mérésére, értékelésére, kommunikálására és annak javítására is kellően felkészülnek.

Alkalmasak az egészségügyi rehabilitáció minden területén a szolgáltatások koordinálására, betegirányításra, rehabilitációs szolgáltatók tevékenységének összehangolására, ellátásfejlesztésre, továbbá a rehabilitáció eredményességének mérésére, a gyakorlatot megalapozó kutatások végzésére.

A szakemberek a komplex rehabilitáció többi szektorában –a foglalkoztatási, a pedagógiai és a szociális rehabilitáció területén – hasonló koordináló és szervező feladatok mellett konkrét intézményszervezési, projektírási, megvalósítási, monitorozási és minőségellenőrző feladatokat láthatnak el, valamint a kormányzati és adminisztratív szférában (minisztériumok, önkormányzatok, egyéb hivatalok) a komplex rehabilitáció bármelyik szegmensét, vagy annak egészét érintő tevékenységeket végezhetnek.

Hol helyezkedhetnek el a szakemberek?

Az egészségügyi rehabilitáció bármelyik színterén (rehabilitációs centrum, kórház, szakkórház, nappali vagy kistérségi, illetve lakóközösségi ellátó intézmények), valamint a komplex rehabilitáció egyéb szektorában: a foglalkoztatási, a pedagógiai és a szociális rehabilitáció területén, a kormányzati és adminisztratív szférában (minisztériumok, önkormányzatok, egyéb hivatalok).

A jelentkezéshez javasolt szakok

1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe az ápolás és betegellátás alapképzési szak, ápoló és gyógytornász szakiránya, az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, népegészségügyi ellenőr és védőnő szakirányai.

2. Kiegyenlítő kreditek teljesítésével vehetők figyelembe elsősorban a konduktor, a gyógypedagógia, a rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szakok, egészségügyi szervező, sport- és rekreációszervezés, szociális munka, szociálpedagógia, valamint a pszichológia alapképzési szakok.

3. A 4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

4. A 2. és 3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:

– a mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 25 kredit fiziológia, pszichológia, kineziológia, pedagógia területeiről,

– a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább 10 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Oktatási program

Elméleti alapozás

Egészségtudományi ismeretek: az egészségi állapot meghatározó tényezői (az egészség fizikai, mentális és szociális dimenziói; a rehabilitáció szempontjából alapvető fontosságú fiziológiai, pszichológiai, kineziológiai, epidemiológiai és biostatisztikai ismeretek, a betegségek és a fogyatékosságok fizikai, társadalmi, jogi, környezeti meghatározottsága, társadalmi/ gazdasági következményei). Rehabilitáció-specifikus ismeretek: a funkciózavarok definiálása, alapvető vizsgálati módszerek, osztályozási rendszerek, a rehabilitáció alapvető fogalomrendszere, szakmaetikai és jogi ismeretek.

Szakmai törzsanyag

Népegészségügyi ismeretek, magatartástudományi ismeretek, epidemiológiai és biostatisztikai kutatások, klinikai oksági kapcsolatok, a rehabilitációs tevékenység elméleti alapjai, rehabilitációs ellátási rendszerek, kommunikációs ismeretek, az irodalomkutatás kritikus szemlélete, kutatástervezési alapismeretek.

Differenciált szakmai ismeretek

Kutatási projekttervezés; kognitív értékelés; szociális és foglalkoztatási ismeretek; szociális és viselkedési tényezők vizsgálata; életminőség kutatás a rehabilitációban; speciális kutatás a stroke területén; speciális kutatás a spaszticitás területén; ergonómiai kutatás; pedagógiai rehabilitáció specialitásai az elvesztett képességek újratanulásában.

Doktori képzés

A Debreceni Egyetem Doktori Iskoláiban (elsősorban az Egészségtudományok Doktori Iskola keretei között) alapvető epidemiológiai kutatások (a fogyatékos személyek rehabilitációs szükségleteinek felmérése); a krónikus betegek pszichés vezetése és rehabilitációja; a szociális kapcsolatrendszerek népegészségügyi jelentősége; az autoimmun rendszert érintő betegségek stb. kutatási területeken van lehetőség a tudományos fokozat (doktori cím) megszerzésére.

Tárgyi feltételek

A Debreceni Egyetem, mint az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézményének szolgáltató egységei: Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Informatikai Szolgáltató Központ, Mentálhigiénés Központ, Kulturális- és Konferenciaközpont, PONT Szolgáltató Központ, hallgatói civil szervezetek.

A szakmai képzést segítik: gyakorlótermek, előadótermek.

Humánerőforrás

A Debreceni Egyetem és a Népegészségügyi Kar kiemelkedő felkészültségű oktatógárdája vesz részt a képzésben, valamint nagy gyakorlati és oktatási tapasztalattal külső szakemberek várják a hallgatókat a gyakorlóhelyeken.

Ösztöndíjak

Erasmus pályázati lehetőség, Tehetséggondozó Program keretében kiemelt ösztöndíj-lehetőség, tudományos diákköri tevékenység, sportösztöndíj.

Jelentkezés

A jelentkezés részletes feltételeiről a Felsőoktatási felvételi tájékoztató című kiadványból és az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapjáról  (www.felvi.hu) lehet tájékozódni.

Képzési és kimeneti követelmények

Tájékoztató füzet a szakról