A Népegészségügyi Kar története

Magyarország első és mai napig egyetlen népegészségügyi profilú Kara a Kormány döntése értelmében 2005. december 1-ével jött létre a Debreceni Egyetemen (251/2005. számú kormányrendelet). A Kar létrejöttét közel egy évtizedes, tudatos fejlesztő munka előzte meg. 1996-ban a Magyar Kormány és a Világbank által indított „Egészségügyi Szolgáltatások és Menedzsment” program keretében indult el az az alprogram, mely a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében a hazai népegészségügyi képzés eurokonformitásának biztosítását is célul tűzte ki. 1997-ben létrejött a Debreceni Egyetem egyik jogelőd intézménye, a Debreceni Orvostudományi Egyetem, keretében a Népegészségügyi Iskola. A Népegészségügyi Iskola oktatásfejlesztési tevékenysége mögött számos hazai és nemzetközi szinten elismert szakember munkája áll. Az Iskola keretein belül rövid idő alatt öt szakirányú továbbképzési szak kidolgozására, akkreditáltatására és indítására került sor. 1996-tól népegészségügyi és a környezet-egészségügyi szakokon, majd 1998-tól az egészségügyi minőségbiztosítás és fejlesztés szakon is elindult az oktatás. A képzések a DOTE oktatóbázisára épültek, de az oktatásban az ország számos neves professzora, valamint kiemelkedő nemzetközi népegészségügyi képzőhelyek oktatói is részt vettek. A Magyar Akkreditációs Bizottság 2000 májusától engedélyezte az epidemiológia és egészségfejlesztés szakok indítását. A karrá alakulás folyamatának meghatározó eseménye volt, hogy a Népegészségügyi Iskola akkori igazgatóját, Dr. Ádány Róza professzornőt, 2001-ben az Európai Népegészségügyi Iskolák Szövetsége (Association of School of Public Health in the European Region - ASPHER) elnökének választották. A Karrá válás során szoros együttműködés alakult ki a Debreceni Egyetem számos karával, ennek eredményeként a Népegészségügyi Iskola, az Általános Orvostudományi Kar Megelőző Orvostani Intézetének, Családorvosi Tanszékének és Magatartástudományi Intézetének társulásával 2005. december 1-én létrejött a Népegészségügyi Kar.

A Karon az elmúlt évtized során a bolognai rendszernek megfelelő alap és mesterképzési szakok létesültek a Népegészségügyi Iskola program keretében kifejlesztett posztgraduális szakirányú továbbképzési szakok és a szakorvos és doktori képzés mellett, így ma a Népegészségügyi Kar a népegészségügyi képzés teljes spektrumát nyújtja. Jelenleg két alapképzési-, öt mesterképzési-, hat szakirányú továbbképzési szakon folyik egészségtudományi képzés. Jelentős előrelépésnek tartjuk az angol nyelvű képzések Karunkon történő bevezetését, ezek a képzések mind az alap-, mind a mesterképzés szintjén sikeresek. Az a tény, hogy 2015-ben már tizenhetedik alkalommal adtunk át népegészségügyi végzettséget igazoló diplomát egyértelműen jelzi a Kar oktatásfejlesztési munkájának eredményességét és sikerét. A 2014/15-ös tanévben a teljes hallgatói létszám megközelítette a kilencszázat, a 2015/16-os tanévben már meg is haladta ezt a hallgatói létszámot.

A Kar keretein belül működik az Egészségtudományok Doktori Iskola (létesítésének éve: 2001; http://www.egdi.unideb.hu), melynek fontos szerepe van a tudományos fokozattal rendelkező népegészségügyi szakemberképzés mellett az oktatói utánpótlás nevelésében is. A Doktori Iskolában végzett munka eredményességét bizonyítja, hogy 2015-ben a Magyar Akkreditációs Bizottság az Iskola akkreditációját 2019. december 31-ig meghosszabbította.(http://www.doktori.hu/index.php?menuid=316).

Karunk oktatásfejlesztési tevékenysége mellett büszkék vagyunk azokra az eredményekre, melyek a népegészségügyi kutatások területén születtek, s melyek révén 2007. január 1-én létrejött a népegészségügyi kutatások nemzetközi szinten is jegyzett műhelye, a Magyar Tudományos Akadémia első támogatott Népegészségügyi Kutatócsoportja. A Kutatócsoport 2011-ben benyújtott sikeres pályázata eredményeként ismételt támogatásban részesült a 2012. január 1 - 2017. június 30. közötti időszakra.

A Kar munkatársainak aktív részvételével 2008. május 23-án, 23 tagintézet közremű-ködésével megalakult a Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete, mely a hazai népegészségügyi oktatók, kutatók olyan szakmai tömörülése, mely feladatának tekinti az egészségpolitikai döntés-előkészítés, döntéshozás, döntéselemzés és döntés-érvényesítés támogatását a képzés, a kutatás és a független szakvélemény alkotás eszközeivel. Az Egyesület ma már több mint 30 tagintézménnyel működik. Tízedik, jubileumi konferenciáj-ának 2016-ban a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kara ad majd otthont (http://nke2016.unideb.hu/).

A Kar Megelőző Orvostani Intézetében folyó tudományos munka nemzetközi elismerését jelzi, hogy az intézetet 2012 februárjában a World Health Organization a Társadalmi Sebezhetőség és Egészség Együttműködési Központjává nevezte ki (http://whocc.unideb.hu/)

Az eredményes oktató és kutató munka hátterében küzdelmes, de ugyanakkor nagyon sikeres évek állnak. Külön köszönet illeti a Debreceni Egyetem és az Orvos- és Egészségtudományi Centrum vezetését azért a töretlen támogatatásért, melyet a karrá alakulás során több mint tíz éven át nyújtott a Kar vezetésének, melynek köszönhetően a Kar Magyarországon egyedülálló, s a nemzetközi mezőnyben is versenyképes népegészségügyi képzési és továbbképzési központtá vált.

 

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kara, mint a népegészségügyi képzés országos oktatói bázison szervezett és működtetett nemzeti központja alapvető feladatának tekinti, hogy a lakosság egészségi állapotának javításához hozzájáruljon. A Kar ezt úgy kívánja megvalósítani, hogy a népegészségtan területén nemzetközileg elismert színvonalon, a népegészségügyi és egészségügyi intézmények képzési igényeihez igazodva, a képzés teljes spektrumát nyújtja; széles hazai és nemzetközi együttműködés keretében népegészségügyi kutatásokat, valamint szakértői tevékenységet végez. A Kar oktatói munkáját a Népegészségügyi Iskolák Európai Szövetségének (ASPHER) szakmai irányelvei szerint szervezi és végzi.