Népegészségügyi mesterszak

Szak neve: népegészségügyi mesterképzési szak (MSc)

Szerezhető szakképzettség: okleveles népegészségügyi szakember

Specializáció: NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELŐ SPECIALIZÁCIÓ

EPIDEMIOLÓGIA SPECIALIZÁCIÓ

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS SPECIALIZÁCIÓ

KÖRNYEZET- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SPECIALIZÁCIÓ

Képzési idő: 3 félév

Képzési forma: államilag finanszírozott, teljes idejű, nappali tagozat és részidejű, levelező tagozat (költségtérítéses formában is indul)

Mi a képzés célja?

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a népegészségügyi tevékenység tudományos alapját jelentő és az ahhoz kapcsolódó módszertani és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a lakosság egészségi állapotának javítására, a betegségek megelőzésére a szakmai, az össztársadalmi és az ágazatközi együttműködés során.

A népegészségügyi felügyelő specializáció célja

A lakosság népegészségügyi szükségleteinek és igényeinek feltárására, azok rangsorolására és kezelésére, valamint a népegészségügyi tevékenység hatósági felügyeletére irányítói szinten is alkalmas szakemberek képzése.

Az epidemiológia specializáció célja

A lakosság egészségügyi állapotának és az azt befolyásoló tényezőknek, valamint a betegségek megelőzési és kezelési lehetőségeinek biostatisztikai/epidemiológiai elemzésére, jellemzésére és monitorozására tudományosan és módszertanilag felkészült szakemberek képzése.

Az egészségfejlesztés specializáció célja

A népegészségügyi szükségletek kielégítését célzó egészségfejlesztési és betegségmegelőzési programok tervezésére, szervezésére, lebonyolítására és értékelésére felkészült szakemberek képzése.

A környezet- és foglalkozás-egészségügyi specializáció célja

A környezeti állapot (tényezők) és az egészségi állapot közötti összefüggések feltárására, elemzésére és jellemzésére, s ezáltal az egészséget károsító környezeti tényezők azonosítására, ezek hatásainak csökkentésére (optimális esetben kiküszöbölésére), felkészült szakemberek képzése.

Hol helyezkedhetnek el a népegészségügyi szakemberek?

– a Megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi Főosztályainés a Járási Hivatalok Népegészségügyi Osztályain,

– Egészségügyi államigazgatási intézményekben.

– Önkormányzatok egészségügyi és szociális osztályain.

– Az egészségbiztosítás központi és területi intézményeiben.

– Környezetvédelmi intézményeknél.

– Az egészségügyi alapellátás területén illetve annak intézményeiben (kórház, járóbeteg-szakellátás stb.).

– Ipari és agrárágazatok különböző szféráiban.

– Foglalkozás-egészségügyi intézményekben.

– Egyetemi és főiskolai tanszékeken, azok intézeteiben, kutatóhelyein.

– Az egészségügyi ellátás technikai feltételeit biztosító intézményeiben (gyógyszergyárak, ipari vállalatok stb.).

– Közoktatási intézményekben, civil szervezeteknél.

Oktatási program

Elméleti alapozás (nem teljes kreditérték beszámítása esetén)

A biostatisztika alapjai, az epidemiológia alapjai, népegészségügyi medicina, környezet-egészségtani alapismeretek, az egészségfejlesztés alapjai, számítástechnika és egészségügyi informatika, egészségügyi államigazgatás

Szakmai törzsanyag (valamennyi specializáción azonos)

Epidemiológiai felmérések és statisztikai elemzések a népegészségügyi gyakorlatban, egészségügyi rendszerek működése és irányítása, szakmai és társadalmi kapcsolatépítés módszertana és gyakorlata, népegészségügyi projektek tervezése, megvalósítása és értékelése

Differenciált szakmai anyag

– Népegészségügyi felügyelő specializáció: Népegészségügyi genomika, Környezeti kockázatbecslés, kezelés és kommunikáció, Népegészségügyi problémák hátrányos helyzetűek körében, Foglalkozás-egészségtan, sugáregészségtan, Népegészségügyi felügyelet az EU-ban, Egészségügyi államigazgatási szakismeretek

– Epidemiológia specializáció: Modern statisztikai módszerek, Fertőző betegségek epidemiológiája, Nem fertőző betegségek epidemiológiája, Klinikai epidemiológia, Népegészségügyi genomika

– Egészségfejlesztés specializáció: Nem fertőző betegségek epidemiológiája, Népegészségügyi problémák hátrányos helyzetűek körében, Az egészségfejlesztés gyakorlata, Kutatási módszerek és értékelés az egészségfejlesztésben, Etika az egészségfejlesztési gyakorlatban, Kockázatbecslés, kezelés és kommunikáció, Táplálkozás-egészségtan és epidemiológia

– Környezet- és foglalkozás-egészségügyi specializáció: Környezet-egészségtan és epidemiológia, Környezeti toxikológia, Környezeti kockázatbecslés, kezelés és kommunikáció, Környezet-egészségügyi rendszerek és szabályozások, Környezetmonitorozás

Doktori képzés

A Népegészségügyi Kar működteti a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Doktori Iskoláját, ahol a Megelőző orvostan és népegészségtan PhD program keretein belül lehetőség van doktori címet szerezni népegészségügyi területen is. A Doktori Iskolának több mint 60 akkreditált oktatója, illetve több mint 60 nappali tagozatos és levelező hallgatója van.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: az egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű közegészségügyi járványügyi felügyelő,

2. A 3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

3. A 2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:

– a mesterképzésbe való belépéshez az alapképzési tanulmányok alapján 30 kredit szükséges az alábbi területekről: biostatisztika és az epidemiológia alapjai, népegészségügyi medicina, környezet-egészségügyi, munka-, foglalkozás- és táplálkozás-egészségügyi alapismeretek, egészségfejlesztési alapismeretek, számítástechnika és egészségügyi informatika, egészségügyi államigazgatás,

– a népegészségügyi felügyelő specializáció választásának feltétele a népegészségügyi ellenőr alapképzési szakon szerzett szakképzettség vagy a korábbi közegészségügyi-járványügyi felügyelő szakképzettség.

Tárgyi feltételek

A Debreceni Egyetem, mint az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézményének szolgáltató egységei: Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Informatikai Szolgáltató Központ, Mentálhigiénés Központ, Kulturális- és Konferenciaközpont, PONT Szolgáltató Központ, hallgatói civil szervezetek.

A szakmai képzést segítik: gyakorlótermek, előadótermek.

Humánerőforrás

A Debreceni Egyetem és a Népegészségügyi Kar kiemelkedő felkészültségű oktatógárdája vesz részt a képzésben, valamint nagy gyakorlati és oktatási tapasztalattal külső szakemberek várják a hallgatókat a gyakorlóhelyeken.

Ösztöndíjak

Erasmus pályázati lehetőség, Tehetséggondozó Program keretében kiemelt ösztöndíj-lehetőség, tudományos diákköri tevékenység, sportösztöndíj.

Jelentkezés

A jelentkezés részletes feltételeiről a Felsőoktatási felvételi tájékoztató című kiadványból és az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapjáról  (www.felvi.hu) lehet tájékozódni.

Képzési és kimeneti követelmények

Tájékoztató füzet a szakról